PROIEKTUAK

MALETA BIDAIARIAK 
MALETAS VIAJERAS
     
Gure ikastetxeak badaki irakurketa prozesuaren eskuraketan, eskola garaiko beste prozesuekin gertatzen den bezala, familiako ohiturek eta jarrerek eragin handia dutela. Haurrek etxean gurasoak irakurtzen ikusten badituzte, dudarik gabe, beraiek ere irakurtzera animatuko dira eta gogoz egingo dute gainera. Badakigu familia guztiek ez dituztela baliabide berdinak beraien seme-alabak irakurtzera animatu eta estimulatzeko, ohitura faltagatik, edo besterik gabe, liburu interesgarri edo erakargarririk ez daukatelako.
Seme-alabekin irakurketa konpartitzea modu bikaina da beraienganako gertutasuna lortzeko eta erlazioak indartzeko, beraien mundua hobeto ezagutu eta eguneroko elkarrizketak aberasteko. Honexegatik, uste dugu irakurketa eguneroko bizitzako ohiko atal bat izan behar dela.
Proiektu hau maleta bat sortzean datza. Bertan, ikasleriarentzat zein familiako beste kideentzat liburu eta musika mota ezberdinak aurkituko ditugu. Maleta honi, “Maleta Bidaiaria” deitu diogu.
Esperientzia honek, irakurketaren mundua familiei gerturatzeko helburua dauka, eta bide batez, elkarrekin aukeratutako materialarekin disfrutatzea, iritzi eta gustu ezberdinak elkarbanatuz.


Nuestro colegio es consciente de que el proceso de adquisición de la lectura, tal y como sucede con el resto de los aprendizajes escolares, es un hecho en el que tiene una influencia fundamental la actitud y las costumbres de la familia. Si los niños/as ven leer a sus familias no nos cabe la menor duda que ellos también se animarán a leer y que lo harán con gusto. Sabemos que aunque hay familias que animan y estimulan a leer practicando con el ejemplo, otras no pueden, no saben o no lo hacen por falta de hábitos o, simplemente, por no poseer libros lo suficientemente interesantes o atrayentes en casa.
      Compartir lecturas con los hijos/as es una excelente manera de acercarse más a ellos, fortalecer las relaciones, conocer mejor su mundo y enriquecer las conversaciones diarias creando un espacio de diálogo al que todos desearemos volver a lo largo de la vida. Por ello, estamos convencidos de que la lectura debe ser una parte natural de la vida familiar.
      El proyecto al que nos referimos consiste en crear una maleta en cuyo interior se incluyen diferentes y variados libros destinados al alumnado y a los diversos miembros de la familia. A esta maleta la hemos llamado “Maleta Viajera”.
      Esta experiencia, tiene el propósito de acercar el mundo de la lectura a las familias y, al mismo tiempo, se pretende que disfruten de forma conjunta del material seleccionado intercambiando opiniones y gustos.
_______________________


Proiektu honekin, gure eskola jasangarriagoa izan dadin egiten diren ekintzak aurkitu ditzakezue. Gure ideiak lanean hasteko bidea izatea nahi dugu, eta ideia hauek zuen herrietan eta etxeetan zehar zabaldu ditzazuen espero dugu. Eta bide batez beraietan parte hartzeko eskua luzatzen dizuegu. Mila esker.

2016-2017 kurtsoan zehar jorratuko dugun gaia, "energia eta argi kutsadura" izango da.

En este proyecto, queremos conseguir una escuela más sostenible y para ello realizaremos actividades que encontrareis en el blog. Queremos construir un camino con ideas que se extiendan a vuestras casas y pueblos. Nos gustaría que fueseis partícipes de todas estas actividades. Mila esker.
Este curso 2016-2017 el tema que trataremos sera el de la "energía y contaminación lumínica".
_______________________

TERTULIA DIALOGIKOAK 
TERTULIAS DIALÓGICAS

Hizketaldi literarioa entitate ezberdinetan aurkitu dezakegun ekintza kultural eta hezigarria da: pertsona helduen eskoletan, guraso elkarteetan, …
Hizketaldi literarioak parte hartze handia sortzen du. Irakurketarekin animatzen gara eta talde guztia iritzi eta ekarpen ezberdinekin aberasten da.
Erabiltzen den metodologia elkarrizketarena da, hau, irakaskuntzaren sorgailu bihurtzen delarik. Oinarri bezala gogoetak, eztabaidak eta argudioak, eta parte hartzaileen eguneroko bizitzako esperientziak ditu.
Tertulia literario dialogikoetan, pertsona guztiek daukate gaitasun berdina parte hartu ahal izateko. Gizarteak komunikazioan jartzen dituen hormak desagertzen dira, inor inor baino gehiago ez den giro bat sortuz.
Helburuak hauek dira:

 • Irakurketa konpetentzia hobetzea.
 • Ahozko adierazpena garatzea.
 • Irakurketa ohiturak bultzatzea.
 • Irakurketaren eta Literaturaren alde ludikoa ezagutaraztea.
 • Entzute jarrera sortzea parte hartzaile guztietan.
 • Ikasleriaren eta ikasleria-irakasleriaren arteko elkarrizketa hobetzea.
 • Zentzu kritiko eta elkartasunezkoa garatzea.
 • Autoestima handitzea.
 • Idatzizko adierazpena hobetzea eta estimulatzea.
 • Ahozko komunikazioarekin erlazionatuta dauden ikasketei zentzua eta erabilgarritasuna ematea, adierazpenean zein ulermenean.
 • Irakasle moduan, irakurketarekin erlazionatutako metodologia hau eta beste batzuei buruz gogoeta egitea.


La Tertulia Literaria es una actividad cultural y educativa que se está desarrollando en diferentes tipos de entidades, ya sean escuelas de personas adultas, asociaciones de padres y madres, entidades culturales y educativas.
La tertulia literaria genera mucha participación. Nos entusiasmamos por la lectura y todo el grupo se enriquece de las diferentes impresiones y aportaciones.
La metodología que utilizamos en la tertulia se basa en el diálogo. Este se convierte en generador del aprendizaje. Tiene como base las reflexiones, los debates y los argumentos, y también las experiencias de la vida cotidiana de las personas participantes.
En las Tertulias Literaria Dialógicas todas las personas tienen las mismas capacidades para participar. Los muros sociales a la comunicación desaparecen en este ambiente donde nadie se considera más que nadie.
La finalidad es:
 • Mejorar la competencia lectora.
 • Desarrollar la expresión oral.
 • Potenciar hábitos lectores.
 • Descubrir el lado lúdico de la lectura y de la literatura.
 • Generar una actitud de escucha en todos los participantes.
 • Mejorar el diálogo entre el alumnado y entre alumnado y profesorado.
 • Desarrollar un espíritu crítico y solidario.
 • Aumentar la autoestima.
 • Estimular y mejorar la comunicación escrita.
 • Dar sentido y funcionalidad a los aprendizajes relacionados con la comunicación oral en su doble vertiente de expresión y comprensión.
 • Reflexionar como profesorado sobre esta y otras metodologías relacionadas con la lectura.
_______________________

BI IRAKASLE GELAN
DOS DOCENTES EN EL AULA


Ikasleen beharretara hobeto egokitu ahal izateko, bi irakasle egongo garela elkarrekin gela barruan. Ez da tutore edota laguntzailerik egongo, biek izango dutelarik ardura berdina.

ZERTARAKO?
Kontuan izan behar dugu pertsona bakoitza ezberdina dela, eta bakoitzak gauzak modu ezberdinean ulertu eta ikusten dituela, haurrekin ere gauza bera gertatzen da. Horregatik oso aberasgarria da hezitzaile bikotea egotea, klaseak ematerako garaian, modu kooperatiboan izatea ahalbidetzen baitu, ikuspuntu ezberdinez baliatuz.  Honela, guztien ikasketa prozesura iristea errazagoa izango da: erritmoak egokituz, aniztasunari erantzun hobea emanez, ikuspegi ezberdinak izanez, talde dinamika berriak eginez…

DOS DOCENTES EN EL AULA
Para responder de mejor forma a las necesidades del alumnado, nos encontramos con dos docentes dentro del mismo espacio físico. No existe un tutor y un ayudante, si no que ambos tienen la misma responsabilidad.

¿PARA QUÉ? 
Teniendo en cuenta que cada persona es diferente, y como tal, cada uno entiende y ve las cosas de diversas maneras, con el alumnado ocurre lo mismo. Por esto mismo es muy enriquecedor tener a dos docentes, ya que favorece que las clases sean más cooperativas, aprovechando los diferentes puntos de vista. De esta forma, se facilita el proceso de aprendizaje de todo el alumnado: adecuando los ritmos, dando una mejor atención a la diversidad de la clase, ofreciendo distintos puntos de vista, aplicando diferentes dinámicas de trabajo…
_______________________

MATEMATIKA PROBLEMEN EBAZPENA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
  “Ariketa bat eta benetako buruketa baten arteko diferentzia erlatiboa da. Pertsona batentzat ohikoa ez den problema bat, beste batentzat ariketa sinplea izan daiteke; guztia ikasleak aldez aurretik bereganatu dituen ezagueren eta esperientzien menpe dago” C. Gaulin, 1982

Ariketa eta problemen  arteko desberdintasuna ez da beti argi egon; izan ere, askotan sinonimotzat  hartuak izan badira ere, errealitatean oso desberdinak dira. Desberdintasun horiek argi izateak edo ez izateak ondorioak ditu, eta horren arabera, gure jarduera mugi daiteke irakaskuntza errepikatzaile batetik beste erreflexibo eta sortzaileago batera.
 • Problemen ebazpena matematika konpetentziaren ardatz nagusia da. Hortaz, eduki multzo guztiak biltzen dira egoera arazodun bati irtenbidea emateko.
 • Problemen ebazpena jarduera konplexua da, horregatik metodo jakin bat eskeini behar zaie ikasleei.
 • Problemen ebazpena hain da konplexua  non metodoaz gain kideen arteko elkarreragina bultzatu behar da; hau da, kideengandik eta kideekin batera ikasten ahalbideratzea.
 • Matematika arloko helburu orokorrak zortzi dira eta konpetentzia erara idatzita daude.

“La diferencia entre un ejercicio y un “verdadero problema” es relativa. Lo que para una persona constituye un problema no rutinario puede muy bien ser un simple ejercicio para otra; todo depende de los conocimientos y experiencias anteriores del alumno” C. Gaulin, 1982.

La diferencia entre un ejercicio y un problema no es siempre clara. Por eso,   ambos términos han sido utilizados como sinónimos. Realmente son conceptos  muy diferentes. El tener clara o no, estas diferencias, tiene sus consecuencias. Según esta reflexión,  nuestra tarea debería moverse de un aprendizaje repetitivo a uno más reflexivo y creativo.
 • La resolución de problemas es un eje principal de la competencia matemática. Por eso, se reúnen todos los  bloques de  contenidos  con la intención de  dar respuesta a una situación problemática.
 • La resolución de problemas es una tarea compleja, por eso,  hay que ofrecer un método concreto al alumnado.
 • La resolución de problemas es tan complejo que aparte de un método, se necesita apoyar el trabajo cooperativo entre el alumnado. Esto es;  posibilitar el aprendizaje “con y de” los compañeros y compañeras.
 • Los objetivos de la asignatura de matemáticas son ocho y están redactados en forma de competencias.
_______________________

KULTURARTEKOTASUNA 
INTERCULTURALIDAD

Eskolan, etorkinen seme-alabek lehenengo aldaketak sufritzen dituzte. Bertan kultura berriarekiko egokitzapenerako lehenengo esperientzia bizitzen dute, eta bertan ere, beraien berezitasunaren onarpena edo ez jasotzen dute. Eskolan ere, umeak bere kultura eta gehiengoaren kulturaren arteko lehenengo kontraesanak ematen dira. Hemen “ezberdinak izatearen” lehenengo kontzientzia hartzen dute

Multikulturalitatea gure eskoletan gero eta gehiago ematen den errealitate bat da. 
Horregatik trukea, interakzioa, aberastasuna eta taldekideen irekiera ahalbidetzeko kontutan hartu beharreko pedagogi arlo bat izan behar dela pentsatzen dugu. 
Hau da kulturartekotasuna.
                                                      
La escuela es el primer lugar donde primero ocurren los cambios que experimentan los hijos/as de inmigrantes. Es donde se vive la primera experiencia de adaptación a una nueva cultura y donde se recibe la aceptación o no de su especificidad. Es también dónde el niño/a sufre las primeras contradicciones entre lo que es su propia cultura y la mayoritaria que representa la escuela. Aquí se produce la primera noción de “ser diferentes”.

La multiculturalidad es un hecho que está cada vez más presente en nuestras escuelas. Pensamos que debe ser, por ello, una variable pedagógica a tener en cuenta como factor que posibilita el intercambio, la interacción, el enriquecimiento y la apertura de los miembros del grupo, es decir, la interculturalidad.
______________________